PRESENTACIÓ

La proposta i realització d'assaigs clínics en l'hospital es tramita en la Unitat d'Investigació Clínica a través del Comité Ètic d'Investigació amb medicaments (CEIm). Els CEIm són organismes independents, constituïts per professionals sanitaris i membres no sanitaris, encarregats de vetlar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels subjectes que participen en un assaig, i d'oferir garantia pública respecte d'això, mitjançant un dictamen sobre el protocol de l'assaig, la idoneïtat dels investigadors i l'adequació de les instal·lacions, com també els mètodes i els documents que hagen d'utilitzar-se per a informar els subjectes sobre l'assaig a fi d'obtindre'n el consentiment informat.

Les principals funcions són: avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels assaigs clínics, els assaigs observacionals i els projectes d'investigació que es pretén dur a terme tant en l'hospital com en el Departament de Salut Valencia-Hospital General; avaluar les modificacions rellevants dels assaigs clínics autoritzats; i fer un seguiment de l'assaig, des de l'inici fins a la recepció de l'informe final.

Actualment està compost per 24 membres.

Presidenta:

Dra. Dña. Elena Rubio Gomis (Farmacologia Clinica)

Vocals:

Dr. D. Pedro Polo Martín (Pediatría Atención Primaria)
Dr. D. Enrique Ortega Gonzalez (Gerencia)
Dr. D. Miguel Armengot Carceller (Otorrinolaringología)
Dr. D. Julio Cortijo Gimeno (Unidad de Docencia e Investigación)
Dr. D. Gustavo Juan Samper (Neumología)
Dra. Dña. Pilar Blasco Segura (Farmacia)
Dra. Dña. Mª José Safont Aguilera (Oncología Médica)
Dra. Dña. Ana Blasco Cordellat (Oncología Médica)
Dr. D. Antonio Martorell Aragonés (Alergología)
Dr. D. Aurelio Quesada Dorador (Cardiología)
Dra. Dña. Goitzane Marcaida (Análisis Clínicos)
Dra. Dña. Inmanculada Saez Ferrer (Farmacia Atención Primaria)
Dr. D. Alberto Berenguer Jofresa (Cardiología)
Dr. D. Javier Milara Payá (Farmacia)
D. Elias Ruiz (Farmacia Atención Primaria)
Dr. D. Ernesto Bataller Alonso (miembro Lego Gerencia)
D. Alejandro Moner González (miembro Lego Gerencia. Asesoría Jurídica)
Dra. Dña. Mª Teresa Jareño Roldán (miembro Lego Enfermería Cardiología)
Dña. Encarna Domingo Cebrián (miembro Lego DUE consultas externas estomatología)
D. Jaime Alapont Pérez (miembro Lego Gerencia)
Dña. Carmen Sarmiento Cabañes (miembro Lego jubilada)
D. Antonio Baltasar Olivas Nevado  (miembro Lego jubilado)

Secretaría:

Dr. D. Elías Ruiz (Farmacia Atención Primaria)